Fallback-banner: Industri & Eiendom

Förekommande ämnen i vatten från egen brunn

Järn och mangan

Hög järn- och manganhalt ger vattnet färg, grumlighet, lukt, smak och förorsakar utfällningar och missfärgningar på exempelvis badrumsporslin och tvätt. Järnhalten bör vara under 0,30 mg/l och manganhalten under 0,10 mg/l. Järn och mangan åtgärdas genom syresättning och filtrering.

Svavelväte

Svavelväte är redan vid ytterst små koncentrationer starkt illaluktande. Lukten kan liknas vid ruttna ägg eller avlopp. Vatten som innehåller svavelväte ger svarta utfällningar och angrepp på ledningar. Åtgärdas genom luftning.

Klorid

Förhöjda halter av klorider beror vanligtvis på havsvattenpåverkan. Halterna bör vara under 100 mg/l. Högre kloridhalter ger ledningsangrepp och smak åt vattnet. Åtgärdas genom avsaltning med omvänd osmos.

Koppar

I vatten med lågt pH och aggressiv kolsyra fälls ofta koppar ut. Den utfällda kopparn kommer vanligtvis från ledningssystemet. Ett tecken på koppar i vattnet är grönaktiga utfällningar. Åtgärdas genom installation av pH-höjande filter.

Uran

Under senare tid har det uppmärksammats att djupborrade brunnar i framförallt Dalarna kan innehålla spår av svagt radioaktivt uran. Om du bor i ett sådant område råder vi dig att även låta testa ditt vatten för det. Åtgärdas vid gränsvärdet 15µg/l genom omvänd osmos eller jonbytare.

Kalk

Hög kalkhalt (kalcium) gör att vattnet blir hårt. Kalkhaltigt vatten ger utfällningar i ledningar, kokkärl och hushållsmaskiner som exempelvis kaffekokare. Åtgärdas genom avhärdningsfilter.

Aggressiv kolsyra

Aggressiv kolsyra förekommer främst i vatten med låga pH-värden och ökar risken för ledningsangrepp och kopparutfällningar. Åtgärdas genom att installera ett pH-höjande filter.

Fluorid

Halter över gränsvärdet innebär ökad risk för tandemaljfläckar. Vid mycket höga halter ökar risken för fluorlagring i benvävnaden och det kan leda till benskörhet. Åtgärdas genom att installera ett fluoridfilter.

Radon

Radon är en gas som förekommer i olika former i naturen. Störst risk för hälsoeffekter är vid inandning av radonhaltig luft. Gränsvärdet för otjänligt vatten ligger vid 1000 Bq (becquerel) per liter vatten. Åtgärdas med luftning i en radonavskiljare.

Arsenik

Kan förekomma naturligt i bergborrade brunnar, men kan också ha uppkommit genom yttre påverkan. Åtgärdas vid gränsvärdet 10 µg/l genom omvänd osmos eller filtrering.

Tillbaka

Designed by Allegro - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishIntegritet

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.